Prvá konzultácia

ZDARMA

Pomáhame firmám rásť

Spoločnosť Novo s.r.o. Consulting je slovenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na podporu firiem v oblasti rastu, vývoja a inovácií. Kontaktujte nás a bezplatne vám priblížime možnosti získavania financií na rozvoj vášho podnikania. Vďaka našim skúsenostiam pomáhame firmám v dlhodobom raste.

Stiahnuť referenčné produkty

Prečo s nami spolupracovať ?

Časové Úspory

Vďaka jednému stretnutiu vám vieme pomôcť so získavaním financií z Eurofondov, Patent boxu či Superodpočtu.

Strategická Spolupráca

Pri nadviazaní dlhodobej spolupráci, na základe podkladov zo stretnutia, pre vás bezplatne vypracujeme žiadosť o grant do 20000Eur.

Ručenie

Za identifikovanie projektov výskumu a vývoja ručíme my a zároveň získate potvrdenie od Ministerstvo školstva.

Daňové zvýhodnenie

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov prináša dve možnosti daňového zvýhodnenia firiem realizujúcich výskum, vývoj, alebo inovácie: SUPERODPOČET DANE a PATENT BOX.

SUPERODPOČET

Nový zákon o dani z príjmov zvýhodňuje daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Nové daňové zvýhodnenie, tzv. super odpočet, spočíva v dodatočnom odpočte až 100% nákladov na výskum a vývoj zo základu dane. Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekty výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú náklady, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane vo výške do dodatočných 100 %. Odpočet nákladov na výskum a vývoj si môže uplatniť právnická a fyzická osoba s príjmami z podnikania. Daňovník si uplatní odpočet v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Uplatneniu odpočtu nepredchádza žiadny schvaľovací proces!

1
Bezplatne identifikujeme projekty a výdavky oprávnené na odpočet
2
Vytvoríme potrebnú dokumentáciu
3
Ručíme za uplatnenie a získame osvedčenie od Ministerstva školstva
4
Z podkladov vám bezplatne vypracujeme žiadosť o Eurofondy

PATENT BOX

Vďaka novele zákona o dani z príjmov pre rok 2018 sú od dane oslobodené príjmy vo výške 50% z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie patentu, úžitkového vzoru, softvéru, ktoré sú výsledkom vlastnej tvorivej činnosti. Zároveň sú od dane oslobodené aj vnorené príjmy pri predaji vlastných výrobkov, pri ktorých sa využil patent alebo úžitkový vzor. V zmysle zákona si toto oslobodenie môžete uplatňovať v zdaňovacích obdobiach, počas ktorých sa daňovo odpisujú aktivované náklady na vývoj patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru.  Uplatneniu odpočtu nepredchádza žiadny schvaľovací proces!

1
Bezplatne identifikujeme projekty a výnosy
2
Vytvoríme potrebnú dokumentáciu
3
Ručíme za uplatnenie
4
Z podkladov vám bezplatne vypracujeme žiadosť o Eurofondy

Ak si chcete v uplatniť úľavu na dani, nastavte si systém evidencie výskumných a vývojových projektov čo najskôr! Vieme Vás previesť celým procesom nastavenia systému evidencie nákladov a realizáciou daňového zvýhodnenia na Vaše výskumné a vývojové aktivity.

Mám záujem o daňové zvýhodnenie

Financovanie projektov z eurofondov

Máte víziu, produkt a hľadáte možnosti realizácie? Ponúkame Vám možnosť získania financií formou Nenávratného príspevku z EÚ, Kolektívneho investovania a následný manažment projektu.

Nenávratný príspevok z EÚ

Na základe individuálnych stretnutí vám nájdeme vhodné výzvy z komplementárnych programov EU a vypracujeme pre Vás EU projekt od idei až po podanie žiadosti Partnerská dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou na obdobie rokov 2014-2020 nastavila stratégiu implementácie Štrukturálnych fondov a investícií. Vďaka tejto dohode získala SR na podporu podnikania 14 miliárd Eur. Tieto zdroje je sú najjednoduchšie dostupné financie, ktoré môžu podnikatelia čerpať na rozvoj svojej spoločnosti. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti prípravy projektov a v oblasti vývoja produktov Vám vieme napísať projekt tak, aby ste ho využili pre strategické riadenie spoločnosti. I v prípade že by bol náš projekt neúspešný, vieme Vám ho prepracovať na inú formu získavania financií.

1
Bezplatne identifikujeme projekty pre EU financovanie
2
Vytvoríme žiadosť o nenávratný finančný príspevok
3
Pomôžeme s realizáciou
Mám záujem o čerpanie eurofondov

Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených. V praxi teda ide o predpredaj, v rámci ktorého sa vám veľký počet budúcich zákazníkov dopredu vyzbiera na realizáciu vášho projektu. Výhodou pre Vás je aj to, že vôbec nezáleží na veľkosti Vašej spoločnosti, dôležitý je Váš samotný produkt a jeho propagácia. Ak sa projekt skončí úspešne a vy nájdete potrebný počet predplatiteľov, dostanete vyzbierané peniaze a adresy zákazníkov, vy za ne zrealizujete projekt a zákazníkom pošlete produkty priamo domov.

Projektový manažment

Ponúkame Vám naše skúsenosti v oblasti projektového manažmentu pre priemyselné a komunitárne projekty. V súčasnom rýchle meniacom sa svete nových technológií prežijú len firmy ktoré udávajú smer, alebo sa vedia dostatočne rýchlo adaptovať. V oblasti projektového manažmentu sme riadili vývojové projekty z oblasti automobilového priemyslu pre Porsche AG, leteckého priemyslu pre Airbus, olejárskeho priemyslu pre British petroleum plc, zdravotníctva pre Diplomat Dental s.r.o., IT priemyslu pre Dataroad a.s. a mnohé ďalšie.

Zákazníci

Diplomat dental solutions
ZTS - výskum a vývoj, a.s.
CORA geo
Ecocapsule
SAGA Katerinčin
ANIMA
STM POWER, a.s.
Skartek, s.r.o.
DATAROAD
Priemyselný vývoj

Naša materská firma Novo s.r.o. v spolupráci s externými partnermi realizuje priemyselný vývoj komplexných systémov pre priemysel a medicínu. Viac na stránke Centrum priemyselného vývoja.


Poradenská činnosť

Pre externé spoločnosti vykonávame poradenskú činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spájame najinovatívnejšie firmy na Slovensku.

Podpora Start-upov

Máte myšlienku? Začínate podnikať? Kontaktujte nás, vieme pomôcť vo vašich start-upových začiatkoch.

Kontakt

Obchodné Meno: Novo Consulting s.r.o.

Sídlo: Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 51 967 405

Tel. č.: 0903 472 151