Patent box

 

 

Patent box

Patent box je nástroj na podporu inovatívnosti, ktorý je určený pre spoločnosti predávajúce výrobky alebo autorský softvér. Je to relatívne nový nástroj, ktorý bol uvedený do praxe novelou zákona o dani z príjmov v roku 2018. Vďaka Patent boxu si môžu spoločnosti odpočítať zo základu dane až polovicu z príjmov:

  • z predaja autorského počítačového programu, po odpočítaní nákladov z predaja výrobkov,
  • pri výrobe ktorých sa využilo nové technické riešenie.

Oslobodenie sa uplatňuje počas zdaňovacích období zahrňovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj do daňových výdavkov.

  • Patent sa udeľuje na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť, sú priemyselne využiteľné a sú patentovateľné. Dňom podania patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Po udelení patentu sa stáva prihlasovateľ majiteľom patentu a získava ochranu vynálezu na 20 rokov.
  • Úžitkový vzor je technické riešenie spôsobilé na ochranu intelektuálneho vlastníctva – ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka či zmes látok. Úžitkový vzor sa môže udeliť na obdobie až 10 rokov.
  • Softvér – počítačový program – súbor príkazov a inštrukcií, vyjadrený v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači, alebo v podobnom technickom zariadení. Je chránený zákonom č 185/2015 Z.z., ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.