Potravinárstvo a chemický priemysel

Príklady projektu: Vývoj nového produktu/ vývoj nového technologického postupu výroby

Kritériá pre uplatnenie:

  • Novosť: V rámci projektu musí byť preukázaná nová receptúra, prípadne iný, značne odlíšiteľný spôsob výroby
  • Kreativita: Spoločnosť musí preukázať, že sa jedná o pôvodný koncept, a teda že podobný produkt nevyrábala, resp. že daný technologický postup je výrazne odlišný od stávajúceho
  • Neistota: Vývojová činnosť musí byť spojená s technickou alebo inou neistotou vo forme neistoty v použití nových postupov, nových surovín, trvanlivosti produktu, neistoty použitia technologického postupu z dlhodobého hľadiska
  • Systematickosť: Projekt musí byť vedený formou dokumentácie obsahujúcej časový harmonogram, rozpočet a pravidelnú kontrolu a vyhodnotenie projektu v jednotlivých etapách alebo fázach
  • Reprodukovateľnosť: Výsledok projektu musí byť reprodukovateľný alebo prevoditeľný najmä pre obchodné účely

Uplatniteľné výdavky:

  • Mzdové výdavky: vývojoví a výskumní zamestnanci, laboranti, projektoví manažéri
  • Materiálové výdavky: spotreba materiálu pre vývoj receptúry, jeho otestovanie, prípadne odladenie výroby (aj odpad)
  • Odpisy: odpisy strojov a zariadení používaných pri vývoji
  • Certifikácia: certifikácie výsledku vývoja nového produktu
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.