Rozdiel medzi výskumom a vývojom z pohľadu Frascati manuálu

To, či daná činnosť sa dá charakterizovať ako výskum alebo vývoj, je podstatné najmä z pohľadu uplatnenia superodpočtu, ako aj iných foriem podpory výskumu a vývoja. V štátoch OECD sa pri definícii výskumu a vývoja legislatíva často opiera o Frascati manuál.

Ten vznikol už v roku 1963 a je primárne určený na štatistický zber údajov týkajúci sa výskumu a vývoja. Svoje meno dostal podľa mesta Frascati v Taliansku, kde sa prvýkrát konala konferencia, na ktorej bol tento manuál prezentovaný. V súčasnosti aktuálna verzia bola vydaná v roku 2015 a jedná sa už o šieste vydanie v poradí.[1]

Dôležitá pre účely superodpočtu, patent boxu ale aj iných foriem podpory výskumu a vývoja je Kapitola 2 Frascati manuálu, ktorá sa zaoberá priamo definíciou výskumu a vývoja.

Hlavná definícia znie: „Výskum a experimentálny vývoj (VaV) sú tvorené kreatívnou/tvorivou a systematickou prácou, vykonávanou za účelom zvýšenia úrovne vedomostí – vrátane znalostí ľudstva, kultúry a spoločnosti – a k navrhnutiu nových spôsobov aplikácie dostupných znalostí.“[2]

Pre presnejšiu definíciu činností stanovuje, že „činnosť musí:

  • obsahovať prvok novosti
  • byť kreatívna/tvorivá
  • obsahovať prvok neistoty
  • byť systematická
  • byť prenositeľná alebo reprodukovateľná“[2]

Bližší opis toho, čo treba rozumieť pod týmito parametrami, je vysvetlené ďalej v manuáli.

Pod pojmom VaV Frascati manuál ďalej rozlišuje Základný výskum, Aplikovaný výskum a Experimentálny vývoj, ktoré definuje nasledovne:

  • Základný výskum je experimentálna a teoretická práca vynaložená primárne za účelom získania nových poznatkov o základných princípoch javov alebo pozorovateľných skutočností, ktoré nie sú primárne zamerané na žiadne konkrétne uplatnenia alebo využitia v praxi“. [2]
  • „Aplikovaný výskum je pôvodné skúmanie vykonávané s cieľom získať nové poznatky. Je ale zameraný predovšetkým na konkrétny praktický zámer alebo cieľ“. [2]
  • „Experimentálny vývoj je systematická práca, čerpajúca z poznatkov z výskumu a z praktických skúseností a produkujúcich ďalšie poznatky, a ktorá je zameraná na vytváranie nových produktov alebo postupov, alebo na zlepšenie stávajúcich produktov alebo postupov“. [2]

Tieto tri kategórie svojím popisom môžu určitým spôsobom navodzovať určitú postupnosť v rámci výskumno-vývojovej činnosti a ich striktné oddelenie. Ako však konštatuje Frascati manuál, častokrát sa jedná o prekryv činností, t.j. jedna činnosť môže obsahovať ako základný, tak aj aplikovaný výskum. [2]

Frascati manuál v sebe ďalej uvádza príklady týchto činností pre jednotlivé obory. Zároveň ďalej opisuje aj hraničné situácie, teda čo ešte spadá pod výskumno-vývojovú činnosť a čo už nie.

Frascati manuál ako taký v sebe obsahuje aj vymedzenie výdavkov, personálu a iných atribút, ktoré sú priraditeľné k výskumno-vývojovej činnosti, ale ktoré sú z nej aj vylúčené.

Z hľadiska superodpočtu je Frascati manuál kľúčový pre určenie toho, či nejaká činnosť vo firme napĺňa charakteristiky výskumu a vývoja. Odvoláva sa naň aj samotný metodický pokyn k uplatneniu odpočtu výdavkov na výskum a vývoj.[3]

Tu ale treba dodať, že sa naň odvoláva iba v rámci definovania činnosti, nie výdavkov. Napriek tomu, že Frascati manuál môže definovať isté výdavky ako uplatniteľné, samotná legislatíva k superodpočtu ich môže definovať ako neuplatniteľné.

Záverom treba dodať, že hranica, ktorá rozlišuje výskumnú alebo vývojovú činnosť, je v rámci každej firmy nastavená inde. Je preto dôležité, aby projekty vždy zhodnotila osoba so skúsenosťami nielen v oblasti výskumu a vývoja, ale aj z oblasti uplatňovania projektov v rámci superodpočtu alebo aj iných nástrojov na podporu výskumno-vývojovej činnosti.

Konzultanti našej spoločnosti majú praktické skúsenosti z výskumno vývojových centier v rámci Európy a preto vedia rýchlo zanalyzovať Vaše projekty, a presne určiť, ktoré projekty sú vhodné pre superodpočet, a zároveň ich aj analyzovať presne podľa kritérií Frascati manuálu.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Frascati_Manual, 30.7.2020

[2] https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/170404_FRASCATI%20pdf_final_ke%20koment%C3%A1%C5%99%C5%AFm.pdf, voľný preklad, 30.7.2020

[3] https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2018/2018.10.10_MP_vyskum_par30c.pdfThis website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.