Strojársky a elektrotechnický priemysel

Príklady projektu: Vývoj jednoúčelového stroja pre výrobu súčiastky pre automobilový priemysel/Vývoj elektronického zariadenia pre použitie v špeciálnom odvetví/Vývoj nového dopravného prostriedku

Kritériá pre uplatnenie:

  • Novosť: V rámci stroja musí byť preukázaný nový proces, technológia, použitie nových materiálov, dosahovanie výrazne zlepšených parametrov a funkcií a pod.
  • Kreativita: Spoločnosť musí preukázať, že sa jedná o pôvodný koncept, a teda že vývoj stroja nie je iba miernou modifikáciou už existujúceho stroja/zariadenia
  • Neistota: Vývojová činnosť musí byť spojená s technickou alebo inou neistotou vo forme neistoty v dosiahnutí požadovaných technických parametrov, funkčnosti technických riešení alebo splnenia časového harmonogramu
  • Systematickosť: Projekt musí byť vedený formou dokumentácie obsahujúcej časový harmonogram, rozpočet a pravidelnú kontrolu a vyhodnotenie projektu v jednotlivých etapách alebo fázach
  • Reprodukovateľnosť: Výsledok projektu musí byť reprodukovateľný alebo prevoditeľný najmä pre obchodné účely

Uplatniteľné výdavky:

  • Mzdové výdavky: vývojoví zamestnanci, projektoví manažéri, výrobní zamestnanci podieľajúci sa na technickej časti vývoja
  • Materiál: spotrebný materiál použitý na vyvinutie stroja, ako aj odpadový materiál použitý pri skúškach
  • Odpisy: odpisy hmotného a nehmotného majetku
  • Certifikácia: výdavky na certifikáciu vyvinutého stroja
  • Licencie: vývojový softvér (CAD/CAM programy)
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.