Superodpočet

Superodpočet

Superodpočet je nástroj pre financovanie výskumných alebo vývojových projektov, ktorý je platný od roku 2015. V súčasnosti je možné s jeho využitím znížiť základ dane z príjmu o 150% výskumno-vývojových nákladov, v budúcom roku až 200% a navyše je odpočítateľný aj medziročný nárast nákladov na výskum a vývoj. Je to ideálny nástroj pre firmy, ktoré potrebujú znížiť výdavky v oblasti ľudských zdrojov a spotrebovaného materiálu, využitých práve pri výskume alebo vývoji.

Výskum je pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky a najmä činnosti zamerané na:

 • získanie nových poznatkov,
 • skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,
 • hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,
 • formulácia, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

Vývoj je využitie výstupov z výskumu v praxi, súčasťou ktorého je: plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania, dizajn, zhotovenie a testovanie prototypov a modelov, zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby, zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Oprávnené náklady:

 • Mzdové náklady a zákonné odvody
 • Materiál
 • Daňové odpisy dlhodobého majetku
 • Režijné náklady
 • Cestovné náhrady
 • Služby od Slovenskej akadémie vied, od verejných a štátnych vysokých škôl, od subjektov zriadených orgánmi štátnej správy
 • Nehmotné výsledky výskumu a vývoja od podnikov s osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
 • Výdavky na certifikáciu výsledkov výskumu a vývoja